Nieprawidłowy login/hasło lub konto nie zostało aktywowane poprzez wiadomość e-mail.
Zostałeś zalogowany.
Nazwa użytkownika
Hasło
Zaloguj
e
Nie pamiętasz danych logowania?Wyślij przypomnienieY
Nie masz jeszcze konta?Zarejestruj się Q
Konto o podanym adresie e-mail nie istnieje.
Na podany adres e-mail wysłaliśmy dalsze instrukcje.
Adres e-mail:
Wyślij przypomnienie
e
Nie masz jeszcze konta?Zarejestruj się Q
W formularzu znaleziono błędy.
Dziękujemy za rejestrację, na podany przez Ciebie adres e-mail wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywującym konto.
Rejestracja użytkownika
Dane do logowania
*
*
*
Dane do faktury
Adres
Informacje dodatkoweX
Osoba kontaktowa
* oznacza pola obowiązkowe
Wyczyść formularz
g
Zarejestruj
e
Jeśli posiadasz już konto w naszym serwisie:
Zaloguj się
e
13865 branżowych przetargów w bazie JMK
Informujemy o wszystkich złożonych ofertach i cenach
Dopasuj raporty do siebie – także w zakresie komponentów

Regulamin serwisu internetowego Informacja Przetargowa

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego Infakt, znajdującego się pod adresem www.infobnus.pl/przetargi

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 • Usługodawca – firma JMK Wanda Kierecka z siedzibą we Wrocławiu, z adresem ul. Braci Gierymskich 137, posiadającą NIP 8981122125, tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu;
 • Cennik – publikowany na stronie internetowej Cennik wykaz obowiązujących opłat netto za korzystanie z poszczególnych pakietów;
 • Dokument – umożliwiający obliczenie przychodu bądź kosztu, stworzony w ramach korzystania z Serwisu przez Użytkownika, edytowalny i możliwy do wydrukowania wpis dokonywany w formie elektronicznej, w tym wypełniona przez niego faktura sprzedaży (VAT, proforma, zaliczkowa, marża, korygująca), dowód wewnętrzny lub dodawany koszt;
 • Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 5 (pięciu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Serwisu;
 • Nazwa Użytkownika – stworzone przez Użytkownika, indywidualne, niepowtarzalne, składające się z cyfr i / lub liter, pięcioznakowe oznaczenie Użytkownika bądź jego adres email, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji oraz do innych
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 • Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.infobnus.pl/przetargi
 • Usługi infomacyjne – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegające na udostępnianiu w Serwisie informacji z szeroko pojmowanego zakresu publicznych postępować publicznych
 • Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego korzystający z Serwisu

§ 3 Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet służącego do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka) oraz konto poczty elektronicznej (email).

Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.

§ 4 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje z zawarta w momencie wprowadzenia do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu, a rozwiązana w momencie zakończenia przeglądania stron Serwisu.

§ 5 Pierwsze skorzystanie z Serwisu

W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem www.infobnus.pl/przetargi podać swój adres e-mail oraz stworzyć Hasło. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Aplikacji.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.

§ 6 Funkcjonalność Serwisu

Użytkownik za pomocą Serwisu i w zależności od wybranego pakietu może:

 • otrzymać aktualne informacje o statusie przetargów na zakup nowych autobusów miejskich;
 • otrzymać aktualne informacje o statusie przetargów na zakup nowych autobusów międzymiastowych, turystycznych i MINI;
 • otrzymać aktualne informacje o statusie przetargów na zakup używanych autobusów;
 • otrzymać aktualne informacje o statusie przetargów na zakup nowych pojazdów szynowych (tramwaje i pociągi);
 • otrzymać aktualne informacje o statusie przetargów na zakup używanych pojazdów szynowych (tramwaje i pociągi);
 • otrzymać aktualne informacje o statusie przetargów na obsługę autobusowych linii w zakresie obsługi miast;
 • otrzymać aktualne informacje o statusie przetargów na obsługę autobusowych linii w zakresie obsługi linii pozamiejskich i szkolnych;
 • otrzymać aktualne informacje o statusie przetargów na obsługę linii tramwajowych i kolejowych;
 • otrzymać aktualne informacje o statusie przetargów na obsługę kolejowych napraw rewizyjnych.

W ramach Serwisu mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.

§ 7 Pakiety

Użytkownik może wybrać dostęp do Serwisu i korzystać z niej w ramach następujących pakietów:

 • Pakiet Autobusy Nowe Miejskie - o statusie przetargów na zakup nowych autobusów miejskich;
 • Pakiet Autokary & MINI - o statusie przetargów na zakup nowych autobusów międzymiastowych, turystycznych i MINI
 • Pakiet Autobusy Używane - o statusie przetargów na zakup używanych autobusów;
 • Pakiet Szynowy - o statusie przetargów na zakup nowych pojazdów szynowych (tramwaje i pociągi); o statusie przetargów na zakup używanych pojazdów szynowych (tramwaje i pociągi); o statusie przetargów na obsługę linii tramwajowych i kolejowych; o statusie przetargów na obsługę kolejowych napraw rewizyjnych.
 • Pakiet Liniowy Miejski - o statusie przetargów na obsługę autobusowych linii w zakresie obsługi miast;
 • Pakiet Liniowy Pozamiejski - o statusie przetargów na obsługę autobusowych linii w zakresie obsługi linii pozamiejskich i

§ 8 Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis

Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Nazwy Użytkownika i Hasła prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi Informatycznej a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.

Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.

Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji tym bardziej, że umożliwiają mu one dostęp również do innych serwisów Usługodawcy. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Nazwy Użytkownika i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.

Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu.

W przypadkach wskazanych w ust. 7 oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi Informatycznej nie przysługuje Użytkownikowi zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik.

§ 9 Odpowiedzialność Usługodawcy

Serwis stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@infobus.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia.

Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.

Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 11 Ochrona praw własności intelektualnej

Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.

Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.

Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.

Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12 Ochrona danych

Usługodawca przetwarza, z zastrzeżeniem ust. 2 dane osobowe Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres email Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu bądź Aplikacji.

Dodatkowo Usługodawca jest upoważniony do wykorzystywania adresu email oraz numeru telefonu Użytkownika w celu przekazywania za ich pośrednictwem Użytkownikowi informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzących od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących bądź z nim powiązanych.

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi Informatycznej, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Informatycznej.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonywania swoich zobowiązań na rzecz Użytkownika w związku z realizacją jego żądania w przedmiocie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Użytkownik powierza do przetwarzania Usługodawcy i wyłącznie w celu realizacji zobowiązań Usługodawcy wynikających z Regulaminu dane osobowe wprowadzone przez niego do Aplikacji z prawem dalszego powierzania tych danych do przetwarzania w celu wyżej opisanym.

Usługodawca na wyraźne żądanie Użytkownika usunie wszelkie dane wprowadzone do Serwisu w trakcie trwania umowy.

Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Serwisu.

§ 13 Polityka prywatności

W ramach świadczenia Usług Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi.

Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu oraz umożliwienia korzystania z Aplikacji, gdyż akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika umożliwia do niej dostęp, tj. jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.

Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:

 • wymagają tego przepisy prawa;
 • w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika;

Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.

§ 14 Postanowienia końcowe

Wszystkie ceny wskazane w Serwisie są cenami netto, chyba że wyraźnie inaczej wskazano.

Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie

Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie.

Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 05.02.2016 r.

© 2016 Informacja Przetargowa. Regulamin serwisu